Disclaimer & Juridische informatie


Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website (www.beleggingsadviescentrum.nl) van het BeleggingsAdviesCentrum. Het vestigingsadres is:

 

BeleggingsAdviesCentrum
Warande 101
2152 CM Nieuw Vennep

 

Het BeleggingsAdviesCentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68164971 te Amsterdam. Het BeleggingsAdviesCentrum is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft) voor het in Nederland verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, onderdeel d van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst zover deze vallen binnen de reikwijdte van het nationale regime, zoals omschreven in artikel 11 Vrijstellingsregeling Wft.

 

Het BeleggingsAdviesCentrum staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tevens is het BeleggingsAdviesCentrum aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI) en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

 

Aansprakelijkheid

Het BeleggingsAdviesCentrum behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die op deze website wordt aangeboden, niet volledig is en/of onjuistheden bevat. Het BeleggingsAdviesCentrum sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie van derden en hyperlinks naar websites van derden en de op of via deze websites aangeboden producten of diensten.

 

De door het BeleggingsAdviesCentrum op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De op of via deze website aangeboden informatie mag dan ook niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Het BeleggingsAdviesCentrum is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten daarvan op basis van de inhoud van deze website.

 

Het BeleggingsAdviesCentrum kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. De gebruiker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.

 

Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt.

 

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. Het is de verantwoordelijkheid van de beleggers om zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

 

Eigendomsrechten

Het BeleggingsAdviesCentrum, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo‘s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BeleggingsAdviesCentrum of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Toepasselijk recht

Deze website, inclusief disclaimer, is gericht op het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.