Privacyverklaring


Wanneer u gebruik maakt van onze diensten verwerkt het BeleggingsAdviesCentrum, hierna BAC, uw persoonsgegevens. Met deze gegevens gaan wij uiteraard zeer zorgvuldig om. De bescherming van uw privacy is voor het BAC een belangrijke pijler binnen onze dienstverlening.

 

In deze Privacyverklaring geven we weer hoe wij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en dat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring geldt voor persoonsgegevens van natuurlijke personen die in het kader van de dienstverlening door ons worden verwerkt. Het gaat hierbij ook over de gegevens van natuurlijke personen die verwerkt worden in verband met een overeenkomst tussen het BAC en een onderneming, bijvoorbeeld een vennootschap, vereniging of stichting.

 

Mocht u van mening zijn dat het BAC ergens niet in lijn met de wetgeving opereert laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Wij proberen er alles aan te doen om omissies te herstellen en staan altijd open voor verbetering.

 

Het BAC verwerkt uw persoonsgegevens, omdat:

 • u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via directe mail aan het BAC verstrekt;
 • u gebruik maakt van de dienstverlening van het BAC.

Indien u ons direct of via de website een mail stuurt registreren wij voor de communicatie:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer en (woon)adres indien u die meestuurt.

Het BAC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Zolang er geen zakelijke overeenkomst wordt gesloten zal het BAC uw gegevens niet verwerken in ons computersysteem maar bewaart deze alleen in de email. Zodra er een verzoek is tot het versturen van informatie zullen gegevens in offertes of andere informatie worden verwerkt en opgeslagen op de eigen beveiligde servers van het BAC.

 

Zodra er een zakelijke overeenkomst wordt gesloten om diensten te verlenen zal het BAC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van:

 • het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (Beleggingsadvies);
 • het nakomen van een wettelijke verplichting (Wft en Wwft);
 • de onderlinge communicatie;
 • facturering en financiële administratie.

Het BAC verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • uw identificatie- en contactgegevens;
 • gegevens over uw persoonlijke situatie;
 • gegevens over uw financiële situatie en eventuele risicosituaties en risicogedragingen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de eigen beveiligde servers van het BAC.

 

Het BAC maakt gebruik van een cloudoplossing voor de verwerking van de facturering en onze financiële administratie. Met de provider van de cloudapplicatie heeft het BAC een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG.

 

Het BAC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zodra er een formele zakelijke relatie ontstaat houdt het BAC zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Het BAC verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Het is belangrijk om te weten dat in het kader van een wettelijke verplichting het BAC gehouden kan zijn om informatie te verstrekken om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

 

De website van het BAC houdt alleen bezoekersstatistieken bij (hoeveel bezoekers, welke pagina, datum). Het BAC gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of in enige vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan statistieken. Het BAC maakt geen gebruik van derden zoals Google Analytics, Facebook Analytics of andere gelijksoortige applicaties. Het BAC maakt op de website geen gebruik van cookies.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen sturen naar info@beleggingsadviescentrum.nl. Het BAC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Het BAC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het BAC maakt gebruik van beveiligde servers en SSL encryptie om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het BAC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het BAC via info@beleggingsadviescentrum.nl.

 

Wij kunnen deze Privacyverklaring, bijvoorbeeld omdat de wetgeving wijzigt, aanpassen. De meest recente versie van de Privacyverklaring kunt u raadplegen op onze website (www.beleggingsadviescentrum.nl).