Kosten van beleggen


 

Hoe lager de beleggingskosten, hoe hoger het uiteindelijke netto rendement op uw beleggingen. Kosten zoals advies- en servicekosten, de lopende kosten van beleggingsfondsen en transactiekosten hebben een rechtstreekse impact op het uiteindelijke rendement.

 

Vanaf 3 januari 2018 is vanuit MiFID 2 (Europese Financiële Wetgeving), de weergave van de totale beleggingskosten voor iedere Europese beleggingsonderneming verplicht gesteld. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) schaart zich achter dit standpunt. Het BAC is hier tevens voorstander van en vindt het van wezenlijk belang dat er een uniforme rekenmethode wordt gehanteerd om een goede kostenvergelijking te kunnen maken met andere aanbieders.

 

Wij vinden kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt, omdat goede beleggingsresultaten volledig teniet kunnen gaan door (te) hoge beleggingskosten. Daarom geven wij u zowel vooraf een inschatting, als jaarlijks achteraf een overzicht van de totale kosten die verband houden met de beleggingen.

 

De totale beleggingskosten bij het BAC zijn onderverdeeld in drie posten:

  1. De jaarlijkse adviesvergoeding die u per kwartaal betaalt aan het BAC.
  2. De jaarlijkse vergoedingen, waaronder de service-fee en transactiekosten, die u betaalt aan de Depotbank.
  3. De jaarlijkse kosten van de beleggingsfondsen in de portefeuille. Deze kosten worden door de fondsaanbieder verrekend binnen het fonds. Hieronder treft u een omschrijving aan van deze kosten.

Een nadere specificatie van de (verwachte) kosten vindt u op de internetsite van uw Depotbank en in de Essentiële beleggersinformatie (Ebi) op de internetsite van de fondsaanbieder. Op verzoek verstrekken we hierover graag nadere informatie.

 

Kosten van beleggingfondsen

Als u belegt in beleggingsfondsen, dan heeft u te maken met drie soorten kosten:

  1. Lopende kosten;
  2. Transactiekosten en performance fee;
  3. Kosten bij aan- en verkoop in het beleggingsfonds.

Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds en worden niet apart bij u in rekening gebracht. Een uitzondering vormen de aan- en verkoopkosten die soms in de vorm van toe- of uittreedkosten apart in rekening worden gebracht. Hieronder lichten we de kosten beleggingsfondsen nader toe. Meer informatie hierover vindt u op de website van de fondsaanbieder, onder meer in de Essentiële Beleggersinformatie.

 

Lopende kosten
Lopende kosten bestaan uit de managementvergoeding (salaris van de fondsmanager en voor onderzoek) en administratieve kosten. De lopende kosten voor aandelenfondsen zijn over het algemeen hoger dan voor obligatiefondsen en voor actief beheerde fondsen hoger dan voor passief beheerde fondsen (indexfondsen of trackers). Meer informatie over de lopende kosten per fonds kunt u terugvinden in de Essentiele Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de website van de fondsproductaanbieder. U kunt deze ook bij ons opvragen.

 

Transactiekosten en performance fee
Transactiekosten binnen het fonds ontstaan als de fondsmanager effecten in het fonds aan- of verkoopt. Voor deze transacties kan het fonds te maken krijgen met broker kosten, bied-laat spread, market impact en in sommige gevallen belasting. Sommige fondsen brengen daarnaast een performance fee in rekening. Dit is een extra vergoeding voor de beheerder van het fonds, afhankelijk van de prestaties van het fonds. Deze kosten zijn apart opgenomen in de Essentiele Beleggersinformatie (EBI).

 

Kosten bij aan- en verkoop in het beleggingsfonds
Als u een beleggingsfonds aan- of verkoopt, dan kunt u te maken krijgen met op- en afslagen of toe- en uittreedkosten. Of op een dag een op- of afslag wordt gehanteerd is afhankelijk van de vraag of het fonds op die dag per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoopt (hetgeen leidt tot een afslag). Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het fonds te maken kosten verband houdende met de aan- of verkoop van de onderliggende ’fysieke’ beleggingen. Dit om te voorkomen dat zittende beleggers door een inkoop of uitgifte worden benadeeld. Deze kosten worden bij de meeste fondsen in de aankoop- of verkoopkoers verwerkt. Voor een aantal fondsen worden de in- of uitstapkosten niet in de koers verwerkt maar apart in rekening gebracht.